مصوبات شهرداری سال 1401

1  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/01/28 شهرداری نی ریز دریافت فایل

2  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/02/01 شهرداری نی ریز دریافت فایل

3  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/02/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل

4  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/02/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل

5  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/02/20 شهرداری نی ریز دریافت فایل

6  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/02/29 شهرداری نی ریز دریافت فایل

7  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/03/05 شهرداری نی ریز دریافت فایل

8  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/03/18 شهرداری نی ریز دریافت فایل

9  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/03/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل

10

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/04/04 شهرداری نی ریز دریافت فایل

11

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/04/05 شهرداری نی ریز دریافت فایل

12

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1401/04/13 شهرداری نی ریز دریافت فایل