پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز

[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۸ ]
[ تعداد بازدید : ۹۲۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۳ ]
صفحه ۱ از ۳

نگاهی کوتاه به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری نی ریز در طول سال 1399