اعضای دوره ششم شورا

 آرم شورای ششم      آرم شورای ششم  آرم شورای ششم

 محمد شاهسونی

رئیس

سید مجتبی افسر

نایب رئیس

حمید پریش

منشی، سخنگو و خزانه دار

 آرم شورای ششم  آرم شورای ششم  

 سید علاء الدین فقیه

عضو شورا

سید محمد جواد قطبی

عضو شورا و رئیس شورای شهرستان