مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز

دویست و شصت و نهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۸۱
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳۴۱
دویست و شصت و ششمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۷۸
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳۲۵
دویست و شصت و سومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۷۶
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳۳۱
دویست و شصت و دومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۷۵
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳۴۵
دویست و شصتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۷۴
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳۳۲
صفحه ۱ از ۱۲