کمیسیون های داخلی شورا

  • اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری: آقایان حمید پریش، محمد شاهسونی و سید مجتبی افسر

 

  • اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی: آقایان سید علاء الدین فقیه، سید محمد جواد قطبی و محمد شاهسونی