تماس با ما

نشانی:  نی ریز-خیابان آیت الله طالقانی(ره)-شهرداری نی ریز
 تلفنخانه: 071-5320
 فکس:  071-53830533
 کد پستی:  74916-14344

 پست الکترونیک:

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

شماره شناسه شهرداری (بازنشستگی):

شماره طبقه بندی بودجه ای:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

شماره شبا:

نام بانک:

 info@neyriz.ir

411414589747

14002309531

1443048770

404758

11111

1320/03/20

IR780170000000110317436000

ملی شعبه احمد نی ریزی