اعضای دوره پنجم شورا

 آرم شورا  آرم شورا  آرم شورا

 محمد رضا شاهمرادی

رئیس

احمد پاک نژاد

نایب رئیس

 اصغر ماهوتی

خزانه دار

 آرم شورا  آرم شورا  

 مسعود لایقمند

منشی

حمید پریش

عضو