کمیسیونها و جلسات خارج از شورا

 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 100 شهرداری آقای حمید پریش
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون هم ارز ماده 100 شهرداری آقای سید مجتبی افسر
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری آقای سید محمد جواد قطبی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در هیئت ارزیابی شهرداری آقای سید محمد جواد قطبی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون عالی معاملات شهرداری آقای محمد شاهسونی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در شورای هماهنگی ترافیک آقای محمد شاهسونی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 101 شهرداری آقای حمید پریش
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری  آقای سید محمد جواد قطبی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان حمل و نقل همگانی آقای سید مجتبی افسر
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 5 شهرداری آقای سید علاء الدین فقیه
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون قطع اشجار شهرداری آقای سید علاءالدین فقیه
 • نماینده شورای اسلامی شهر در جلسات اداره بهزیستی و هیات امنای بیمارستان آقای حمید پریش
 • نماینده شورای اسلامی شهر در جلسات مبارزه با مواد مخدر و کفالت مشمولین آقای محمد شاهسونی
 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 64 و املاک شهرداری آقای سید مجتبی افسر
 • نماینده شورای اسلامی شهر در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و نظام سلامت اداری آقای سید مجتبی افسر