بودجه، تفریغ بودجه و عملکرد مالی سال 1403 شهرداری نی ریز

بودجه مصوب سال 1403
 تفریغ بودجه سال 1403
 عملکرد مالی شش ماهه نخست سال 1403
 
عملکرد مالی شش ماهه پایانی سال 1403