مصوبات شهرداری سال 1400

1  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/01/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل

2  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/02/01 شهرداری نی ریز دریافت فایل

3  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/02/13 شهرداری نی ریز دریافت فایل

4  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/03/06 شهرداری نی ریز دریافت فایل

5  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/03/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل

6  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/04/09 شهرداری نی ریز دریافت فایل

7  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/04/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل

8  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/05/20 شهرداری نی ریز دریافت فایل

9  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/06/04 شهرداری نی ریز دریافت فایل

10

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/06/16 شهرداری نی ریز دریافت فایل

11

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/06/24 شهرداری نی ریز دریافت فایل

12

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/07/03 شهرداری نی ریز دریافت فایل

13

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/07/29 شهرداری نی ریز دریافت فایل

14

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/08/29 شهرداری نی ریز دریافت فایل

15

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/09/03 شهرداری نی ریز دریافت فایل

16

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/09/11 شهرداری نی ریز دریافت فایل

17

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/10/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل

18

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/10/15 شهرداری نی ریز دریافت فایل

19

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/10/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل

20

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/11/04 شهرداری نی ریز دریافت فایل

21

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/11/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل

22

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/12/03 شهرداری نی ریز دریافت فایل

23

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/12/04 شهرداری نی ریز دریافت فایل

24

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/12/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل