مصوبات شهرداری سال 1399

1  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/02/11 شهرداری نی ریز دریافت فایل

2  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/01 شهرداری نی ریز دریافت فایل

3  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/21 شهرداری نی ریز دریافت فایل

4  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل

5  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/04/05 شهرداری نی ریز دریافت فایل

6  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/04/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل

7  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/05/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل

8  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/05/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل

9  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/06/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل

10

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/07/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل

11

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/07/28 شهرداری نی ریز دریافت فایل

12

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/08 شهرداری نی ریز دریافت فایل

13

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/15 شهرداری نی ریز دریافت فایل

14

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/29 شهرداری نی ریز دریافت فایل

15

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/09/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل

16

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/10/11 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

17

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/10/23 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

18

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/09 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

19

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/13 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

20

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/23 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

21

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/27 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

22

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/29 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

23

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/30 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

24

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/12/13 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

25

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/12/18 شهرداری نی ریز

دریافت فایل