مناقصات ومزایدشهرداری | شهرداری نی ریز
IMAGE635563008009659710

مناقصه تجدید ممیزی املاک شهرنی ریز

دریافت اسناد مناقصه    Neyriz RFP1294

111

واگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني ريز

    سند مناقصه واگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني ريز در سال ۱۳۹۴ آگهی مناقصه خدمات شهری شهرداری نی ریز نوبت اول : ۱۷/۸/۹۴ نوبت دوم: ۲۴/۸/۹۴ شهرداری نی ریز در نظر دارد کلیه امور مربوط به خدمات شهر شامل : نظافت و شستشوی کلیه معابر و میادین تفکیک زباله از مبدا ، جمع […]

044

شهرداری نی ریز

مناقصه عملیات موزاییک فرش معابر سطح شهر نی ریز