60 ثانیه های آموزشی

قسمت 1:جایگاه و اهمیت مدیریت شهری و روستایی

قسمت 2: جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی

قسمت 3: شکل گیری شوراها در ایران

قسمت 4: آشنایی با قانون شوراها (بخش اول)

قسمت 5: آشنایی با قانون شوراها (بخش دوم)

قسمت 6: آشنایی با قانون شوراها (بخش سوم)

قسمت 7: آشنایی با قانون شوراها (بخش چهارم)

قسمت 8: تعداد اعضاء شورا

قسمت 9: جانشین شورا در شهرها و روستاهای فاقد شورا

قسمت 10: مصادیق تقلب در انتخابات شوراها

قسمت 11: مدیریت شهری و روستایی و حکمروایی مطلوب

قسمت 12: اصول و معیارهای حکمروایی خوب

قسمت 13: مدیریت محلی و مشارکت (بخش اول)

قسمت 14: مدیریت محلی و مشارکت (بخش دوم)

قسمت 15: مدیریت محلی و مشارکت (بخش سوم)

قسمت 16: مدیریت محلی و قانونمندی

قسمت 17: مدیریت محلی و شفافیت

قسمت 18: مدیریت محلی و پاسخگویی

قسمت 19: مدیریت محلی و اجماع محوری (توافق جمعی)

قسمت 20: اثربخشی و کارایی مدیریت محلی

صفحه ۱ از ۵
اشتراک در