مصوبات شهرداری

 

 

مصوبات شهرداری سال 1398  مشاهده

 

 مصوبات شهرداری سال 1399  مشاهده

 

  مصوبات شهرداری سال 1400  مشاهده

 

 مصوبات شهرداری سال 1401  مشاهده