مصوبات شهرداری

 

1   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/01/19 شهرداری نی ریز  دریافت فایل
2   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/01/29 شهرداری نی ریز   دریافت فایل
3   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/02/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل
4   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/02/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل
5   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/03/08 شهرداری نی ریز دریافت فایل
6   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/03/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل
7   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/04/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
8   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/04/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
9   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/05/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
10 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/05/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل
11 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/06/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل
12 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/06/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل
13 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/07/13 شهرداری نی ریز دریافت فایل
14 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/07/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
15 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
16 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل
17 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/30 شهرداری نی ریز دریافت فایل
18 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل
19 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/21 شهرداری نی ریز دریافت فایل
20 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/28 شهرداری نی ریز دریافت فایل