1   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/01/19 شهرداری نی ریز  دریافت فایل
2   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/01/29 شهرداری نی ریز   دریافت فایل
3   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/02/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل
4   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/02/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل
5   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/03/08 شهرداری نی ریز دریافت فایل
6   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/03/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل
7   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/04/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
8   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/04/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
9   صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/05/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
10 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/05/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل
11 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/06/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل
12 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/06/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل
13 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/07/13 شهرداری نی ریز دریافت فایل
14 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/07/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
15 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/02 شهرداری نی ریز دریافت فایل
16 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل
17 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/08/30 شهرداری نی ریز دریافت فایل
18 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل
19 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/21 شهرداری نی ریز دریافت فایل
20 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/09/28 شهرداری نی ریز دریافت فایل
21 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/10/16 شهرداری نی ریز دریافت فایل
22 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/10/26 شهرداری نی ریز دریافت فایل
23 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/11/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
24 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/11/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل
25 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/12/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل
26 صورتجلسه ارزیابی مورخ 98/12/22 شهرداری نی ریز دریافت فایل

1  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/02/11 شهرداری نی ریز دریافت فایل

2  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/01 شهرداری نی ریز دریافت فایل

3  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/21 شهرداری نی ریز دریافت فایل

4  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/03/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل

5  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/04/05 شهرداری نی ریز دریافت فایل

6  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/04/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل

7  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/05/12 شهرداری نی ریز دریافت فایل

8  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/05/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل

9  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/06/17 شهرداری نی ریز دریافت فایل

10

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/07/07 شهرداری نی ریز دریافت فایل

11

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/07/28 شهرداری نی ریز دریافت فایل

12

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/08 شهرداری نی ریز دریافت فایل

13

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/15 شهرداری نی ریز دریافت فایل

14

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/08/29 شهرداری نی ریز دریافت فایل

15

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/09/25 شهرداری نی ریز دریافت فایل

16

 صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/10/11 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

17

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/10/23 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

18

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/09 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

19

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/13 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

20

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/23 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

21

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/27 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

22

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/29 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

23

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/11/30 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

24

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/12/13 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

25

صورتجلسه ارزیابی مورخ 99/12/18 شهرداری نی ریز

دریافت فایل

1  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/01/19 شهرداری نی ریز دریافت فایل

2  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/02/01 شهرداری نی ریز دریافت فایل

3  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/02/13 شهرداری نی ریز دریافت فایل

4  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/03/06 شهرداری نی ریز دریافت فایل

5  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/03/27 شهرداری نی ریز دریافت فایل

6  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/04/09 شهرداری نی ریز دریافت فایل

7  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/04/23 شهرداری نی ریز دریافت فایل

8  

صورتجلسه ارزیابی مورخ 1400/05/20 شهرداری نی ریز دریافت فایل