پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز

Loading
 • پروژه اجرای میدان گاز
  پروژه اجرای میدان گاز
  پروژه اجرای میدان گاز
  پروژه اجرای میدان گاز
 • پروژه تکمیل ساختمان شماره 2 آتش نشانی
  پروژه تکمیل ساختمان شماره 2 آتش نشانی
  پروژه تکمیل ساختمان شماره 2 آتش نشانی
  پروژه تکمیل ساختمان شماره 2 آتش نشانی
 • پروژه تکمیل پمپ بنزین شهرداری نی ریز
  پروژه تکمیل پمپ بنزین شهرداری نی ریز
  پروژه تکمیل پمپ بنزین شهرداری نی ریز
  پروژه تکمیل پمپ بنزین شهرداری نی ریز
Loading

نگاهی کوتاه به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری نی ریز در طول سال 1399