پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز

[ تعداد بازدید : ۲۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۲۴۲ ]
[ تعداد بازدید : ۲۲۶ ]
[ تعداد بازدید : ۲۳۷ ]
صفحه ۱ از ۳

نگاهی کوتاه به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری نی ریز در طول سال 1399