قانون اصلاح پاره‌ ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351/04/07

ماده واحده:

مواد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح میشود:

1 - در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1350 بعد از عبارت (‌نقشه ‌های تفصیلی را تهیه و اراضی) و‌ همچنین بعد از عبارت (‌اراضی بایر و مزروعی) عبارت (‌و باغها) اضافه میشود.

2 - شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح‌ پاره‌ ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و‌ عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. ‌

‌تبصره - وزارت کشور میتواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌ های مندرج در این بند را پس از‌ تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد. ‌

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌ شنبه 16 /3 /1351 در جلسه فوق‌ العاده روز چهارشنبه هفتم تیر ماه ‌یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سیدمحمد سجادی

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۷:۱۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید