قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می ‌شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (‌سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور‌ مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (‌اعم‌از سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت‌ استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب می‌گردد.

تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و می‌توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.

تبصره 2 - بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به ‌داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات‌ خدمت آنان بازخرید می‌شود.

‌ماده 2 - کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.

‌تبصره - مستخدمینی که دارای 65 سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده 3 - دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته ‌باشند راساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود.

‌تبصره - مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود‌ را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در‌صورتیکه مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی ‌وی پرداخت خواهد شد.

‌ماده 4 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط‌ ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

‌الف - هشتاد درصد پست‌های بلا متصدی در دستگاههای فوق حذف میگردد.

ب - مجموع پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) در دستگاههای فوق‌الذکر از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت‌ برای مدارس یک ششم (‌با احتساب کادر دفتری مدارس در پست‌های پشتیبانی) و برای دانشگاهها یک دوم میباشد.

ج - دستگاههای فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند.

‌تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان‌ مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.

‌تبصره 2 - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و‌تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.

‌‌ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی می‌نمایند، در صورتی که‌حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می‌باشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی‌ مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره‌های آموزشی‌ که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.

‌ماده 6 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفاً با رعایت مفاد ماده 4 این‌ قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.

‌الف - به ازاء افزایش هر 20 نفر دانش‌آموز در مناطق شهری و 15 نفر دانش‌آموز در مناطق روستایی یک نفر (‌اعم از آموزشی و غیر آموزشی).

ب - به ازاء افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (‌اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی) .

ج - به ازاء افزایش هر 14 نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیأت علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یک سوم پست‌های سازمانی‌مصوب.

‌تبصره - استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای‌وزارتخانه‌های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.

نظر مجلس:

‌ماده واحده - ممنوعیت مندرج در ذیل تبصره ماده 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای‌ اسلامی شامل استخدام کادر هیأت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌شود.

‌‌ماده 7 - استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک‌دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (‌به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.

‌تبصره 1 - دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در می‌آورند از بین پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودین و‌جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های ‌شغلی که واجد شرایط آن باشند (‌و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.

‌تبصره 2 - استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط بصورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌ رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت بصورت پیمانی در همان دستگاه و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل 2 سال ‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می‌باشد.

‌تبصره 3 - منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام بصورت پیمانی، قراردادی، خرید‌خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می‌باشد.

‌ماده 8 - اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان ‌بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

نظر مجلس:

‌ماده واحده: ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 شامل اعاده به خدمت ‌بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18/11/1360 می‌باشد. ‌

‌ماده 9 (منسوخه 25ˏ11ˏ1374)- فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و‌مقررات مربوط را داشته باشند می‌توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد استفاده نمایند لکن پس از‌خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2‌ مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد‌بود.

‌تبصره - در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک‌نفر باشد در ازاء هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می‌شود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق‌وظیفه‌ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می‌گرفته تجاوز ننماید.

‌ماده 10 - آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 8/11/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید