آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/03/19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - حقوق شهرداران در سراسر کشور به استثنای شهردار تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رئیس جمهور تعیین خواهد شد، بر مبنای درجه بندی شهرداریها به شرح زیر محاسبه می گردد.

( ضریب ریالی * عدد مبنای حقوق = حقوق شهردار )

تبصره 1 - اعداد مبنای حقوق شهرداران براساس درجه بندی شهرداریها به شرح زیر می باشد و تغییر آنها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد.

درجه شهرداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

عدد مبنای حقوق

1020

1147/5

1275

1402/5

1530

1657/5

1997/5

2210

2422/5

2635

3017/5

3400

تبصره 2 - ضریب ریالی موضوع این ماده معادل ضریب حقوقی مشمولین قانون استخدام کشوری می باشد.

تبصره 3 - تشخیص درجه شهرداریهای جدیدالتأسیس و تغییر درجه بندی شهرداریها با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 4 - وزارت کشور می‌تواند به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار یا مدیریت که بعد از تاریخ 22/11/1357انجام شده باشد، عدد مبنای حقوق ‌شهردار را با توجه به درجه شهرداری محل خدمت تا مقادیر زیر افزایش دهد:

‌الف - به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار، معادل پنج درصد و برای کسر سال، متناسب با تعداد ماههای تصدی سمت شهردار.

ب - به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت مدیریت (‌معاون مدیر کل به بالا) در امور مرتبط با وظایف شهرداری، معادل پنج درصد.

پ - به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت مدیریت (‌معاون مدیرکل به بالا) در سایر امور، همچنین سمت مدیریت عامل سازمانها و شرکتهای وابسته به ‌شهرداریهای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت که اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده باشد، معادل چهار درصد.

ت - به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت مدیریت عامل سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداریهای شهرهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت که‌ اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده باشد، معادل سه درصد.

تبصره 5 - برای جذب نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار، وزارت کشور می تواند در این موارد عدد مبنای حقوق شهردار را تا ) 50 (% تحت عنوان فوق العاده جذب افزایش دهد.

تبصره 6 - تطبیق شهرداریهای موجود با درجات ) 12 ( گانه موضوع تبصره ) 1 ( بر عهده وزارت کشور می باشد.

تبصره 7 (الحاقی 16ˏ04ˏ1372)- افرادی که از وزارتخانه ها، سازمانها یا ارگانهای دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت به صورت مامور، سمت شهردار را در شهرداریها تصدی می کنند می توانند مبنای حقوق خود را بر اساس آخرین حقوق تعیین شده در وزارتخانه ، سازمان یا ارگان مربوط ( بدون محاسبه فوق العاده شغل و سایر مزایا ) انتخاب کنند در غیر این صورت مبنای حقوق آنان طبق مفاد این آیین نامه تعیین می شود.

تبصره 8 - به شهردارانی که خارج از ساعات اداری- موضوع ماده (86) آئین‌نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور - حضور فعالتری در امور شهر و ‌شهرداری داشته باشند، به تشخیص وزارت کشور، ماهانه حداکثر تا میزان شصت درصد حقوق شهردار - موضوع این ماده - به عنوان فوق‌العاده جذب پرداخت ‌می‌شود.

ماده 2 (اصلاحی 17ˏ07ˏ1370)- چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در شهر، طبق برنامه های مصوب و در قالب موارد تأیید شده انجام شده باشد فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده عمران که به شرح زیر محاسبه می گردد، ماهیانه و در حدود اعتبارات بودجه مصوب و مقررات موضوع ماده ( 68 ) قانون شهرداری ، حداکثر تا دو برابر حقوق موضوع ---ماده ( 1 ) این آئیننامه به هنگام تفریغ بودجه شهرداری با تأیید وزارت کشور، به شهردار قابل پرداخت می باشد.

) اعتبارات هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال * درصد فوق العاده عمران = فوق العاده عمران )

تبصره - درصد فوق العاده عمران موضوع این ماده در مورد شهرداریهای ( 12) گانه به شرح زیر می باشد:

درجه شهرداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

درصد فوق العاده عمران

1000/5

1000/5/4

1000/4

1000/5/3

1000/3

100/5/2

1000/2

1000/5/1

1000/1

1000/75/0

1000/5/0

1000/25/0

ماده 3 - در صورتیکه شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد تا میزان (20%)عدد مبنای حقوق موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) این آئیننامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره( 2 ) ماده ) 1 ( بعنوان حق مسکن به شهردار قابل پرداخت است .

تبصره - در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده شهردار از محل مسکونی ، هر ماه به میزان حداکثر ده درصد ( 10% ) عدد مبنای حقوق موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) و بر اساس جداول هزینه استفاده از خانه های سازمانی موضوع تصویبنامه شماره 22353/ت 246هـ مورخ 8/6/1371به عنوان حق استفاده از مسکن سازمانی از وی کسر خواهد شد.

ماده 4 - در صورتیکه شهردار از مقررات بازنشستگی خاصی استفاده نماید کسور مربوط به سهم او هر ماه از حقوق وی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما ) شهرداری ( ، مجموع آن به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می گردد.

تبصره - هرگاه شهردار از صندوق خاصی تبعیت ننماید مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شده و هر ماه حق بیمه مقرر از حقوق وی کسر و با افزودن سهم کارفرما ( شهرداری ) ، مجمع آن به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 5 - شهرداری مکلف است همه ماهه معادل ) 3 (% حقوق موضوع ماده یک این آئیننامه را از حقوق شهردار کسر و با افزودن معادل آن از بودجه شهرداری مجموع آن را در حساب سپرده خاصی بنام شهرداری نزد بانکی که شهرداری در آن دارای حساب است واریز نماید تا پس از پایان تصدی سمت شهردار در آن شهرداری ، اصل و سود متعلقه به وی پرداخت گردد.

ماده 6 - فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی تا میزانی که برای مستخدمین ثابت شهرداری مقرر است براساس عدد مبنای حقوق موضوع تبصره ( 1 ) ماده ) 1 ( این آئیننامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره ) 2 ( ماده ) 1 ( تعیین و به شهردار قابل پرداخت می باشد.

تبصره - کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد به شهرداران براساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - پرداخت می‌شود.

ماده 7 - با پیشنهاد شورای شهر و تأیید وزارت کشور ) سازمان شهرداریهای کشور ( به ازای هر سال خدمت شهردار معادل یک ماه حقوق موضوع ماده ) 1 ( این آئیننامه به عنوان پاداش ، از محل اعتبارات بودجه شهرداری ، به شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت ، پاداش دریافت خواهد نمود.

ماده 8 - هزینه سفر و فوق العاده روزانه شهرداران در مأموریت مطابق مستخدمین ثابت شهرداری پرداخت خواهد شد. حداکثر مدت مأموریت های داخل و خارج از کشور برای شهردار در طول یکسال تقویمی نباید از یکماه تجاوز نماید.

ماده 9 - شهردار برای یکسال خدمت حق استفاده از یکماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهد داشت .

تبصره 1 - تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد ولی با تصمیم شورای مزبور ممکن است استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد. در صورتیکه به دلیل تعویق تاریخ استفاده از مرخصی ، شهردار نتواند از مرخصی تقاضا شده استفاده نماید تمام مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد.

تبصره 2 - چنانچه شهردار به اختیار از مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید در هر سال فقط ) 15 ( روز آن ذخیره خواهد شد و در صورتیکه شهردار مایل به انتقال مرخصی ذخیره شده به مؤسسه متبوع خود نباشد می تواند در پایان سمت شهرداری حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی ذخیره شده را از اعتبارات همان شهرداری دریافت نماید.

تبصره 3 - در صورتیکه خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت استحقاق دریافت مرخصی را خواهد داشت .

ماده 10 - شهردار به ازای هر یکسال خدمت ، حق استفاده از یک ماه مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و فوق العاده مربوط را خواهد داشت. پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی استعلاجی شهردار موکول به تأیید بیماری وی از طرف پزشک معتمد شهرداری و موافقت شورای شهر می باشد.

تبصره - هزینه معالجه شهردار که از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود، در صورت وجود اعتبار به شرط اینکه از میزان یکماه حقوق تجاوز ننماید براساس گواهی پزشک معتمد شهرداری و با تصویب شورای شهر پرداخت می شود.

ماده 11 - پرداخت حقوق و مزایای شهردار براساس این آئیننامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) می باشد و پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آئیننامه به شهردار، ممنوع است .

ماده 12 - این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد و تصویبنامه های مورخ 18/12/1353 و 21/6/1356 و 19/4/1357 و کلیه مقررات مغایر ملغی است .

معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید