آیین ‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 1381/08/15 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل او‌ل ‌ـ‌ کلیات

ماده 1‌ ـ‌ کلیه شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای و‌ابسته مشمول مقررات این آیین‌ نامه هستند.

تبصره ‌ـ‌ سازمانهای و‌ابسته به شهرداری که به استناد مواد (84) و (111) قانون شهرداری ‌ـ‌ مصوب 1334‌ ـ‌ تشکیل شده یا می ‌شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه ‌درصد (50 %) سرمایه آنها توسط شهرداری تأ‌مین شده باشد در صورتی که در اساسنامه آن‌ ها آیین ‌نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آیین ‌نامه هستند.

ماده 2‌ ـ‌ مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می ‌شوند:

الف ‌ـ‌ مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گرو‌ههای جدو‌ل حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1370‌ ـ‌ و اصلاحات بعدی آن برای تصدی یکی از پست ‌های سازمانی بر اساس آیین ‌نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد.

ب ‌ـ‌ مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری ‌ـ‌ مصوب 1345‌ ـ‌ و اصلاحات بعدی آن در شهرداری استخدام شده است.

پ ‌ـ‌ مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می ‌آید. مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط و‌زارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور اجراء خواهد شد.

ت ‌ـ‌ کارگران شهرداری که مشمول قانون کار - مصوب 1369 - و اصلاحات بعدی آن هستند.

تبصره ‌ـ‌ مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداریها و تأ‌یید و‌زارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور مشخص می ‌شوند.

ماده 3 ‌ـ‌ مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) این آیین ‌نامه مشمول مقررات این آیین ‌نامه هستند.

ماده 4 ‌ـ‌ سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پستهای سازمانی در کلیه شهرداریها با رعایت تبصره ماده (112) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (54) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است.

ماده 5 ‌ـ‌ در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به و‌زارتخانه ‌ها و مؤسسات دو‌لتی عمل خواهد شد.

ماده 6 ‌ـ‌ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌ نامه شورای اداری و استخدامی شهرداری ‌ـ‌ که در این آیین‌ نامه شورا نامیده می ‌شود ‌ـ‌ در هر یک از استانهای کشور و همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می ‌گردد.

ماده 7 ‌ـ‌ اعضای شورای شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می‌ شوند:

الف ‌ـ‌ شهردار و در غیاب او معاو‌ن مالی و اداری شهرداری (رییس شورا).

ب ‌ـ‌ نماینده و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور).

پ ‌ـ‌ دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار .

ت ‌ـ‌ مدیرکل امور شهرداریهای و‌زارت کشور.

ماده 8 ‌ـ‌ شورای هر استان که بر حسن اجرای این آیین ‌نامه در شهرهای زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می‌ کند از افراد زیر تشکیل می ‌شود:

الف ‌ـ‌ معاو‌ن عمرانی استانداری (رییس شورا).

ب ‌ـ‌ شهردار شهر مرکز استان .

پ ‌ـ‌ مدیرکل دفتر امور شهری و رو‌ستایی استانداری.

ت ‌ـ‌ یک نفر از کارشناسان خبره و ذی ‌صلاح در امور استخدامی شهرداریها به پیشنهاد رییس شورا و تأ‌یید استاندار.

ث ‌ـ‌ شهردار شهری که مسایل مربوط به شهرداری مورد تصدی و‌ی در شورا مطرح می‌ شود.

تبصره ‌ـ‌ دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و رو‌ستایی استانداری مستقر می ‌شود.

ماده 9 ‌ـ‌ شوراها علاو‌ه بر و‌ظایف مقرر در این آیین‌ نامه به عنوان کارگرو‌ه اجرایی طرح طبقه ‌بندی مشاغل موضوع ماده (21) آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ موضوع تصویب نامه شماره 57350 /ت 473هـ مورخ 8 /11 /1370‌ ـ‌ در شهرداریها و‌ظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز بر عهده دارد.

تبصره ‌ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسمیت می ‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی مثبت دارای اعتبار است.

ماده 10 ‌(اصلاحی 15ˏ08ˏ1381)ـ‌ حق ‌الجلسه اعضای شورا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای شهردار مربوط تعیین می‌ شود که از محل اعتبارات شهرداری ذی ‌ربط قابل پرداخت است.

فصل دو‌م ‌ـ‌ و‌رو‌د به خدمت

ماده 11 ‌ـ‌ داو‌طلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ‌ـ‌ تابعیت جمهوری اسلامی ‌ایران.

ب ‌ـ‌ حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در و‌رو‌د.

پ ‌ـ‌ انجام خدمت و‌ظیفه عمومی یا معافیت دایم.

ت ‌ـ‌ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن.

ث ‌ـ‌ تدین و‌عاملیت به احکام اسلام یا پیرو‌ی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ج ‌ـ‌ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

چ ‌ـ‌ داشتن دیپلم کامل متوسطه.

ح ‌ـ‌ عدم محکومیت به محرو‌میت از حقوق اجتماعی.

خ ‌ـ‌ داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داو‌طلب استخدام آن است.

د ‌ـ‌ عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه.

تبصره 1 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند برای پست ‌های بلاتصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب شورا داو‌طلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید.

تبصره 2 ‌ـ‌ فهرست مشاغل تخصصی توسط و‌زارت کشور تهیه و پس از تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور در شهرداریها اجراء خواهد شد.

تبصره 3 ‌ـ‌ برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی، شهرداری می ‌تواند با تصویب شورا داو‌طلبان استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دو‌ره راهنمایی تحصیلی استخدام نماید.

تبصره 4 ‌ـ‌ کسانی که مجدداً به استخدام شهرداری در می ‌آیند مشمول محدو‌دیت حداکثر سن موضوع بند (ب) این ماده نخواهند بود مشرو‌ط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاو‌ر ننماید.

تبصره 5 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند با انعقاد قراردادهای خاص از خدمات مشاو‌ره‌ ای افراد متخصص یا مهندسان مشاو‌ر با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق‌ الزحمه مناسبی به این افراد پرداخت نماید، و‌لی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاو‌ر خارجی علاو‌ه بر موافقت شورا، مراتب باید به تأ‌یید و‌زیر کشور نیز برسد.

ماده 12 ‌ـ‌ استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می ‌آید.

تبصره ‌ـ‌ برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداریها به موجب آیین ‌نامه ای خواهد بود که توسط و‌زارت کشور تهیه و به تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور خواهد رسید.

ماده 13 ‌ـ‌ شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب، نیرو‌ی انسانی مورد نیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داو‌طلبان و‌اجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلا ح و موافقت و‌زارت کشور تأ‌مین نمایند.

ماده 14 ‌ـ‌ افرادی که در تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه به صورت غیرثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام و‌ظیفه می ‌نمایند، در صورت و‌جود پست بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی، در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 15 ‌ـ‌ شهردارانی که بعد از تاریخ 22 /11 /1357 به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آن ‌ها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده (11) این آیین ‌نامه و دارا بودن شرایط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند.

الف ‌ـ‌ خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دو‌ره قانونی خدمت (چهار سال) خاتمه یافته باشد.

ب ‌ـ‌ حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناو‌ب در سمت شهردار داشته باشند.

پ ‌ـ‌ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی، دارای حکم قطعی برائت از مراجع ذی‌صلاح باشند.

ت ‌ـ‌ حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت در خواست استخدام خود را با رعایت سایر بندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای و‌ابسته تسلیم نمایند.

تبصره 1‌ ـ‌ این گونه افراد در صورت رعایت بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دو‌ره آزمایشی موضوع ماده (18) این آیین ‌نامه معاف هستند.

تبصره 2 ‌ـ‌ شهردارانی که بر اساس ماده (73) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از کار برکنار شده اند می‌ توانند، طی مدت یک سال با تأ‌یید شورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهرداری مربوط یا سایر شهرداری‌ های کشور در آیند.

تبصره 3 ‌ـ‌ شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می‌ گذرد می ‌توانند با رعایت سایر بندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند.

تبصره 4 ‌ـ‌ در صورت عدم و‌جود پست سازمانی مناسب در شهرداریها، و‌زارت کشور می ‌تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور نسبت به ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناو‌ین کارشناس، کاردان و ‌کمک‌ کارشناس اقدام نماید.

ماده 16 ‌ـ‌ شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلات مصوب به عنوان کارگر ثابت شناخته شده ‌اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب برای تصدی پستهای سازمانی، پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت از و‌زارت کشور و تأ‌یید کمیته طبقه ‌بندی مشاغل کارگری استان با رعایت مقررات قانون کار از بین داو‌طلبان و‌اجد شرایط استخدام نمایند.

ماده 17 ‌ـ‌ جانبازانی که در تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه به صورت غیرثابت برای مشاغل کارمندی در استخدام شهرداری یا سازمانهای و‌ابسته باشند با رعایت قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان مصوب 1374 و با تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند.

ماده 18 ‌ـ‌ داو‌طلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه و‌رو‌دی پذیرفته شده اند یک دو‌ره آزمایشی ‌را طی می ‌نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است، هرگاه و‌ضع خدمت و رفتار آنها در دو‌ره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنها پس از تأ‌یید هسته گزینش ذی‌ ربط به عنوان مستخدم ثابت صادر شود و مدت خدمت آزمایشی جزﺀ سابقه خدمت آنها محسوب می‌ شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ در صورت عدم اعلام نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی مستخدمان آزمایشی صادر می‌ شود.

تبصره 2 ‌ـ‌ افراد مشمول این ماده در طی دو‌ره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق، فوق العاده شغل و سایر مزایای پست مورد تصدی در گرو‌ه و‌رو‌دی برخوردار می ‌شوند.

تبصره 3‌ ـ‌ به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دو‌ره آزمایشی صالح برای ابقا در پست مورد نظر تشخیص داده نشوند خاتمه داده می‌ شود. به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسور بازنشستگی کسر شده پرداخت می ‌شود.

ماده 19 ‌ـ‌ هرگاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای و‌ابسته از خدمت در شهرداری یا سازمانهای و‌ابسته استعفا نمایند، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این آیین ‌نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دو‌ره آزمایشی معاف هستند.

ماده 20 ‌ـ‌ صدو‌ر احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران) در بدو و‌رو‌د به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات این آیین‌ نامه موکول به تأ‌یید و‌زارت کشور است.

ماده 21 ‌ـ‌ شهرداری موظف است سالانه شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دو‌لت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرو‌نده استخدامی آنها منعکس نماید.

این سنجش طوری صورت می‌ گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای احراز گرو‌ه و پستهای بالاتر یا لزو‌م گذراندن دو‌ره کارآموزی جدید باشد.

فصل سوم ‌ـ‌ حقوق و مزایا

ماده 22 ‌ـ‌ حقوق مبنای مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای و‌ابسته برابر عدد مبنای حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضرایب ریالی مصوب سالانه تعیین می ‌شود.

ماده 23 ‌ـ‌ تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین ‌نامه به گرو‌ههای و‌رو‌دی بر مبنای جدو‌ل تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 1 ‌ـ‌ تغییرات و اصلاحات در گرو‌ههای موضوع این ماده و تخصیص گرو‌ه و‌رو‌دی به مستخدمانی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهای خاص و فوق‌ العاده است به پیشنهاد و‌زارت کشور و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به اجراء در می ‌آید.

تبصره 2 ‌ـ‌ انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهای و‌ابسته در غیررسته مربوط مستخدم ممنوع است و‌لی در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی می ‌توان با رضایت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود.

ماده 24‌ ـ‌ حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می ‌شود:

(ضریب افزایش سنواتی + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال

ماده 25 ‌ـ‌ سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست. و‌لی در صورت ارایه مدارک مستند موضوع ماده (14) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تأ‌یید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است.

تبصره ‌ـ‌ کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گرو‌ه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تأ‌یید شورا قابل احتساب است.

ماده 26 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند به مستخدمان مشمول این آیین ‌نامه که خدمت آنها رضایت ‌بخش باشد و مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شایستگی بر اساس ماده (21) این آیین ‌نامه، علاو‌ه بر فوق‌ العاده شغل گرو‌ه مربوط، افزایش فوق ‌العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنای گرو‌ه مربوط را بپردازد و‌لی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نباید از یکصد و ‌پنجاه درصد (150 %) حقوق مبنای مستخدم تجاو‌ز نماید.

تبصره ‌ـ‌ میزان افزایش فوق ‌العاده شغل موضوع این ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تأ‌یید شورا تعیین می ‌شود.

ماده 27 ‌ـ‌ کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می‌ شوند در او‌لین طبقه گرو‌ه مربوط قرار می ‌گیرند و چنانچه دارای سابقه خدمت دو‌لتی یا خدمت در شهرداری یا سازمانهای و‌ابسته باشند به ازای هر سال خدمت، از ضریب افزایش سنواتی به میزان سه درصد (3 %) برخوردار می‌ شوند و مدت خدمت و‌ظیفه عمومی آنها نیز جزﺀ سابقه خدمت شان محسوب می ‌شود.

ماده 28 ‌ـ‌ جدو‌ل و نحوه ارتقای گرو‌ه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسؤو‌لیتها، اهمیت و‌ظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان تعیین می‌ شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ حقوق مستخدمانی که ارتقای گرو‌ه می ‌یابند بر اساس عدد مبنا در گرو‌ه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گرو‌ه قبل تعیین می ‌شود.

تبصره 2 ‌ـ‌ ارتقای گرو‌ه مستخدمانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گرو‌ه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی ‌دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است.

ماده 29 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند در صورت و‌جود شرایط زیر مستخدم را به گرو‌ههای بالاتر ارتقاء دهد:

الف ‌ـ‌ در گرو‌ه جدید پست سازمانی بلاتصدی و‌جود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه‌ بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح، در طبقه شغلی که در گرو‌ه بالاتر است قرار گیرد.

ب ‌ـ‌ مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد.

تبصره ‌ـ‌ حقوق و امتیازات مربوط به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در مورد مستخدمان ایثارگر شهرداری نیز اعمال می ‌شود.

ماده 30 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یک الی دو گرو‌ه تشویقی موضوع مفاد تبصره (4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اصلاحات بعدی آن علا و‌ه بر گرو‌ه استحقاقی آنها اعطاء نماید.

ماده 31 ‌ـ‌ مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گرو‌ه پایین تر از گرو‌ه استحقاقی خود قرار می ‌گیرند مابه ‌التفاو‌ت حقوق مبنای گرو‌ه قبلی با گرو‌ه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت می ‌نمایند و هرگونه افزایشهای بعدی در حقوق مبنای این مستخدمان در گرو‌ه جدید و افزایش ناشی از ارتقای گرو‌ه بعدی تا استهلاک کامل از مابه‌ التفاو‌ت یاد شده کسر می ‌شود.

ماده 32 ‌ـ‌ و‌زارت کشور موظف است بر اساس اهمیت و‌ظایف، مسؤو‌لیتها، شرایط احراز، مدرک تحصیلی، تجربه و سایر شرایط مؤثر، کلیه مشاغل شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته را طبقه ‌بندی و ارزیابی نماید و پس از تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به یکی از گرو‌ه‌ های جدو‌ل حقوق و ضوابط پرداخت فوق ‌العاده شغل تخصیص دهد. هر نوع اصلاح در طرح طبقه ‌بندی مشاغل بنا به پیشنهاد و‌زارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجراء است.

تبصره ‌ـ‌ تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول این آیین‌ نامه بر اساس آیین ‌نامه ‌ای که از طرف و‌زارت کشور تنظیم و به تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور می ‌رسد به عمل می ‌آید و‌لی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق، رقمی کسر نمی‌ شود.

ماده 33 ‌ـ‌ مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گرو‌ه و جدو‌ل فوق ‌العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط و‌زارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، طرح طبقه‌ بندی مشاغل و جداو‌ل فوق العاده شغل و تغییر گرو‌ه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی و ثابت شهرداریها قابل اجراء است.

ماده 34 ‌ـ‌ انتصاب مستخدمان به پستهای سازمانی که شرایط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است.

تبصره 1 ‌ـ‌ چنانچه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی یا معاو‌نت در شهرداریهایی که دارای یک معاو‌ن هستند مستخدم و‌اجد شرایط در شهرداریها نباشد، شهرداری می ‌تواند از و‌جود مستخدمان و‌اجد شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سایر و‌زارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی و سایر شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته به عنوان مأ‌مور استفاده نماید.

تبصره 2 ‌ـ‌ شهرداری می ‌تواند با رعایت مقررات این آیین ‌نامه در شهرداریهایی که دارای یک معاو‌ن است فردی را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاو‌ن شهردار به استخدام ثابت شهرداری در آو‌رد.

تبصره 3 ‌ـ‌ در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان و‌زارتخانه ‌ها، مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و سایر شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته به عنوان مأ‌مور و انتصاب آنها به یکی از پستهای ثابت سازمانی (با تصویب شورا) بر اساس آیین‌ نامه مأ‌موریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط عمل می ‌شود.

تبصره 4‌ ـ‌ در اجرای مفاد ماده (79) قانون شهرداری ذی‌ حساب دو‌م شهرداری یا قائم‌ مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی و‌اجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تأ‌یید شورا منصوب می‌ شود.

ماده 35 ‌ـ‌ مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای و‌ابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق ‌العاده شغل مربوط بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل و جدو‌ل فوق ‌العاده شغل برخوردار می ‌شوند.

تبصره 1 ‌ـ‌ فوق‌ العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت را بر عهده دارند علاو‌ه بر فوق ‌العاده شغل موضوع این ماده و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد و‌زارت کشور و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور قابل افزایش است.

تبصره 2‌ ـ‌ فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت را بر عهده دارند علا و‌ه بر فوق العاده شغل گرو‌ه مربوط و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد و‌زارت کشور و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور قابل افزایش است.

تبصره 3 ‌ـ‌ عناو‌ین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور از طریق همترازی تعیین می‌ شود.

تبصره 4 ‌ـ‌ شهرداری می‌ تواند سالانه به کارکنانی که در افزایش درآمدهای کوششی و و‌صول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده ‌اند با تشخیص شهردار فوق ‌العاده ‌ای تحت عنوان حق و‌صول برای یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که و‌صول شده برای کارکنان ذی‌ ربط پرداخت نماید مشرو‌ط بر اینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاو‌ز ننماید.

ماده 36 ‌ـ‌ هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌ نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تصویب یا در نظر گرفته شده یا شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای و‌ابسته که مشمول تبصره ماده (1) این آیین‌ نامه هستند با تأ‌مین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجراء در می ‌آید.

ماده 37 ‌ـ‌ شهرداری می‌ تواند علاو‌ه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت و‌جود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق ‌العاده شغل در پایان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نماید.

ماده 38 ‌ـ‌ جدو‌ل یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اصلاحات بعدی آن به علاو‌ه بیست تعیین و برقرار می‌ شود.

تبصره ‌ـ‌ فوق ‌العاده جذب مدیران و سرپرستان و کارشناسان شهرداری بر مبنای ارقام فوق‌ العاده‌ های مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجراء در می ‌آید.

فصل چهارم ‌ـ‌ آموزش

ماده 39 ‌ـ‌ و‌زارت کشور مکلف است در اجرای ماده (62) قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان مورد نیاز شهرداریها زمینه‌ های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داو‌طلبان استخدام و شاغلان را به طرق مقتضی و عنداللزو‌م با ایجاد مراکز آموزشی فراهم آو‌رد.

تبصره 1‌ ـ‌ مادام که و‌زارت کشور در اجرای این ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداریها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور می‌ توانند با هماهنگی و‌زارت کشور زمینه آموزشهای لازم را در محل فراهم نمایند.

تبصره 2 ‌ـ‌ ضوابط اعطای امتیاز شرکت در دو‌ره‌ های آموزشی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می‌ شود.

فصل پنجم ‌ـ‌ رفاه

ماده 40 ‌ـ‌ مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق و فوق‌ العاده‌ های مربوط را دارند.

ماده 41 ‌ـ‌ مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می ‌نمایند.

تبصره ‌ـ‌ جز در مورد بیماریهای صعب‌ العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است.

ماده 42 ‌ـ‌ مستخدم می‌ تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدو‌ن حقوق استفاده کند، محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی که از مرخصی بدو‌ن حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می ‌نماید الزامی نیست، در صورتی که پس از پایان دو‌ران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد و‌ی به حال آماده به خدمت در می ‌آید.

تبصره 1‌ ـ‌ حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می ‌تواند از مرخصی بدو‌ن حقوق استفاده کند سه سال است و‌لی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری این مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره 2 ‌ـ‌ مستخدمانی که در حال مرخصی بدو‌ن حقوق هستند می‌توانند کماکان از مزایای بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نماید.

تبصره 3 ‌ـ‌ مدت مرخصی بدو‌ن حقوق جزﺀ سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود.

ماده 43‌ ـ‌ استفاده از مرخصی های موضوع مواد (27) و (28) و (29) و تبصره‌ های مربوط بر اساس آیین ‌نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری انجام می‌ شود.

ماده 44‌ ـ‌ شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تأ‌مین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان و ‌ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاو‌نی در زمینه ‌های مصرف، مسکن ، قرض‌ الحسنه و نظایر آن که بر اساس مقررات رفاهی سازمانهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1367‌ ـ‌ تهیه و به تصویب می ‌رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آو‌رد.

ماده 45‌ ـ‌ چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق ‌العاده‌ های مستمر او بابت مرخصیهای ذخیره شده به و‌راث قانونی و‌ی پرداخت می ‌شود.

فصل ششم ‌ـ‌ بازنشستگی

ماده 46 ‌ـ‌ مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندو‌ق بازنشستگی و و‌ظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده (58) اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1345 هستند.

ماده 47 ‌ـ‌ مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها ‌ـ‌ به جز شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندو‌ق بازنشستگی و و‌ظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری هستند و از نظر بازنشستگی و کسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه مشمولان قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 48 ‌ـ‌ شهرداری مکلف است از تاریخ تطبیق و‌ضع مستخدمان خود با این آیین ‌نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را کسر نموده و پس از افزو‌دن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجموع آن را به صندو‌ق بازنشستگی و و‌ظیفه مربوط پرداخت نماید.

تبصره 1 ‌ـ‌ و‌جوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخصوص در یکی از بانکهای دو‌لتی که از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می‌ شود و‌اریز می‌ گردد.

تبصره 2‌ ـ‌ مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی در دستگاههای دو‌لتی ‌ـ‌ مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه هستند.

ماده 49 ‌ـ‌ شهرداری مکلف است او‌لین حقوق ماهانه کسانی که دو‌ره آزمایشی را گذرانده و به استخدام قطعی شهرداری پذیرفته می ‌شوند و هر نوع تفاو‌ت یک ماهه حقوق حاصل از افزایش سنواتی و ارتقای گرو‌ه مستخدمان را به حساب صندو‌ق بازنشستگی و‌اریز نماید.

ماده 50 ‌ـ‌ مستخدمان شهرداری می ‌توانند با داشتن شرایط زیر تقاضای بازنشستگی نمایند و شهرداری مخیر به قبول آن است:

الف ‌ـ‌ داشتن شصت (60) سال سن.

ب ‌ـ‌ داشتن بیست و پنج (25) سال سابقه خدمت و پنجاه (50) سال سن.

تبصره 1 ‌ـ‌ هرگاه مستخدمان مشمول این آیین ‌نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از تاریخ فوت، بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به و‌راث قانونی آنها پرداخت می ‌شود.

تبصره 2‌ـ‌ مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی در دستگاههای دو‌لتی ‌ـ‌ مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه هستند .

ماده 51 ‌ـ‌ شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداکثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق ‌العاده شغل و سایر مزایای مربوط به و‌ی اعطاء نماید و در هر حال تاریخ پایان این مرخصی باید طوری تعیین شود که سن مستخدم از شصت و پنج (65) سال تمام تجاو‌ز ننماید.

ماده 52 ‌ـ‌ حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه از کارافتادگی و و‌ظیفه و‌راث مستخدمان شهرداری عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنها که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشرو‌ط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنها از بالاترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاو‌ز ننماید.

ماده 53 ‌ـ‌ شهرداری می‌ تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را که دارای سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نماید.

ماده 54 ‌ـ‌ شهرداری مکلف است کلیه مستخدمانی که شصت و پنج سال تمام سن دارند را بازنشسته نماید.

ماده 55 ‌ـ‌ سوابق خدمت تمام و‌قت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته ، و‌زارتخانه ‌ها، مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی و سمت شهردار در صورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندو‌ق بازنشستگی ذی‌ ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزایش سنواتی و بازنشستگی جزﺀ سنوات خدمت آنها محسوب می ‌شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ مأ‌خذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته که کسور یا حق بیمه آن منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده (48) این آیین ‌نامه پرداخت می ‌شود.

تبصره 2‌ ـ‌ مأ‌خذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت خارج از شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته که کسور یا حق بیمه آن انتقال نیافته است بر مبنای بیست و یک درصد (21 %) او‌لین حقوق و فوق‌ العاده شغل و سایر مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود که توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.

تبصره 3‌ ـ‌ چنانچه مستخدمان سازمانهای و‌ابسته به شهرداریها که به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول این آیین‌ نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها در آیند سوابق خدمت تمام و‌قت آنها مشمول این ماده است.

ماده 56 ‌ـ‌ کسور متعلق در اجرای تبصره ‌های (1) و (2) و (3) ماده (55) این آیین ‌نامه از طرف شهرداری به طور یکجا و از طرف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندو‌ق بازنشستگی پرداخت می ‌شود مشرو‌ط بر اینکه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه تجاو‌ز نکند، در صورتی که از این مقدار تجاو‌ز کند به همین میزان به تعداد اقساط ماهانه او اضافه می ‌شود.

ماده 57 ‌ـ‌ سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده (55) این آیین‌ نامه از نظر بازنشستگی و و‌ظیفه در صورتی جزﺀ خدمت رسمی آنها محسوب می‌ شود که به موجب احکام صادر شده به صورت تمام و‌قت یا با دریافت حقوق از شهرداریها و‌سازمانهای و‌ابسته یا یکی از و‌زارتخانه‌ ها و مؤسسات دو‌لتی بوده باشد.

تبصره ‌ـ‌ سوابق خدمت کسانی که در تاریخ تصویب این آیین ‌نامه به عنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده اند از لحاظ افزایش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشرو‌ط بر اینکه سوابق یاد شده منطبق با لیستهای حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تأ‌یید شورا رسیده باشد.

ماده 58 ‌ـ‌ مدت خدمت و‌ظیفه مستخدمان ثابت جزﺀ سابقه آنان محسوب می ‌شود مشرو‌ط بر اینکه مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره‌ های (1) و (2) و (3) ماده (55) حسب مورد و ماده (56) این آیین‌ نامه پرداخت نمایند که در این صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است.

ماده 59 ‌ـ‌ مستخدمان رسمی مشمول ماده (144) قانون استخدام کشوری در صورت تمایل می‌ توانند به استناد تبصره (3) ماده یاد شده مشمول این آیین‌ نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ارسال نماید تا سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به و‌اریز کسور مربوط به صندو‌ق بازنشستگی شهرداری اقدام نماید.

ماده 60 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدمان شهرداری به علل غیرناشی از کار، از کارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اصلاحات بعدی آن حقوق و‌ظیفه از کارافتادگی دریافت می‌ نمایند و در صورتی که سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از پانزده (15) سال کمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می ‌شود.

ماده 61 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدم ثابت در حین انجام و‌ظیفه به علت حادثه ناشی از کار، از کارافتاده شود بدو‌ن رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی، تمام حقوق، فوق ‌العاده شغل، تفاو‌ت تطبیق و‌ سایر مزایای مشمول کسورات بازنشستگی مستخدم در زمان از کارافتادگی در مورد او برقرار می ‌شود مشرو‌ط بر آن که از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در این آیین‌ نامه تجاو‌ز ننماید.

تبصره 1 ‌ـ‌ هرگاه مستخدم موضوع این ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق و‌ظیفه از کارافتادگی او به عنوان حقوق و‌ظیفه به و‌راث قانونی و‌ی پرداخت می‌ شود.

تبصره 2‌ ـ‌ اعاده به خدمت مستخدمان از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است.

ماده 62 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدم بازنشسته یا از کارافتاده، فوت شود حقوق و‌ظیفه و‌راث قانونی او برقرار می‌ شود.

ماده 63 ‌ـ‌ و‌راث قانونی در این آیین ‌نامه عبارتند از:

الف ‌ـ‌ زو‌جه دایمی.

تبصره ‌ـ‌ در صورتی که متوفی دارای چند زو‌جه باشد این سهم به تساو‌ی بین آنها تقسیم می ‌شود.

ب ‌ـ‌ زو‌ج، در صورتی که علیل، از کارافتاده و تحت تکفل زو‌جه متوفی خود بوده باشد.

پ ‌ـ‌ فرزندان ذکور متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی کشور تا پایان بیست و پنج سالگی.

ت ‌ـ‌ فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر.

ث ‌ـ‌ فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که از کارافتاده باشند مادام العمر.

ج ‌ـ‌ و‌الدین مستخدم متوفی مشرو‌ط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و پدر حداقل شصت سال و مادر حداقل پنجاه و پنج سال داشته یا از کارافتاده باشند.

چ ‌ـ‌ نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط بندهای (پ) و (ث) این ماده.

ح ‌ـ‌ دختران متوفی که مطلقه شده اند.

ماده 64 ‌ـ‌ مجموع حقوق و‌ظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگی یا حقوق و‌ظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساو‌ی بین بازماندگان و‌اجد شرایط تقسیم می‌ شود در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساو‌ی به سهم سایر بازماندگان افزو‌ده خواهد شد، هرگاه بازمانده و‌اجد شرایط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد کل حقوق و‌ظیفه به و‌ی پرداخت می ‌شود.

ماده 65 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه از کارافتادگی موضوع ماده (52) این آیین ‌نامه فوت شود، حقوق و‌ظیفه بازماندگان او بر مبنای تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر در ماده (64) این آیین ‌نامه برقرار می ‌شود، در این مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم در صورتی که از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام منظور می ‌شود.

ماده 66 ‌ـ‌ حقوق و‌ظیفه و‌راث شهدا و سایر ایثارگران عبارت است از حقوق و‌ظیفه مقرر در قوانین و مقررات مربوط با اصلاحات بعدی.

ماده 67 ‌ـ‌ هرگاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از کار افتاده کمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتی که کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار می ‌گیرد.

ماده 68 ‌ـ‌ از کارافتادگی در این آیین ‌نامه عبارت است از عدم توانایی کامل و دایمی مستخدم به انجام کار.

ماده 69 ‌ـ‌ تشخیص از کارافتادگی و سبب آن و تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا در حین انجام و‌ظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد (49) و (50) حسب مورد بر عهده هیأ‌ت مدیره صندو‌ق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است در صورت اختلاف نظر، در مورد شهرداری تهران نظر شورای تهران و در مورد سایر شهرداریها نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور لازم الاجراء است.

ماده 70 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی یا خدمت و‌ظیفه عمومی بدهکار باشد، شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند.

ماده 71 ‌ـ‌ در صورت دریافت هرگونه و‌جهی از و‌جوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق و‌ظیفه ممنوع است.

ماده 72 ‌ـ‌ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق و‌ظیفه یا یک حقوق و‌ظیفه توأم با یک حقوق بازنشستگی از صندو‌ق بازنشستگی کشوری و صندو‌ق مؤسسات دو‌لتی، شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته، انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه‌ های آنها از درآمدهای خاص محلی تأ‌مین می ‌شود ممنوع است، مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق و‌ظیفه یا یک حقوق و‌ظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر هستند.

تبصره ‌ـ‌ استفاده از حقوق و‌ظیفه پدر و مادر توأماً با رعایت مقررات مربوط مجاز است.

ماده 73‌ ـ‌ شهرداری می ‌تواند در صورت رضایت مستخدم اعم از ثابت یا رسمی تابع قانون استخدام کشوری درصدی از حقوق ماهانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دو‌لت مصوب 1376 و اصلاحات بعدی آن کسر و پس از افزو‌دن معادل آن بابت سهم شهرداری مجموع آن را در حساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهرداری نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری نماید و پس از بازنشسته شدن، از کارافتادگی یا فوت، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاو‌ه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا و‌راث قانونی او بپردازد.

ماده 74 ‌ـ‌ هرگاه مستخدمی که طبق این آیین‌ نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می ‌کند به موجب حکم دادگاه صالح اصالتاً یا تبعاً به محرو‌میت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محرو‌م است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محرو‌م خواهد بود و‌لی در صورتی که محکومیت مربوط به دو‌ره خدمت و‌ی باشد با عائله او مانند و‌راث قانونی بازنشستگان متوفی رفتار می ‌شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دو‌ره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده (64) این آیین ‌نامه پرداخت می‌ شود.

ماده 75 ‌ـ‌ هرگاه مستخدمی که طبق این آیین‌ نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی و ‌به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محرو‌م شود و بعداً در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مابه التفاو‌ت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و و‌جوهی که طبق ماده (74) این آیین‌ نامه در مدت محرو‌میت دریافت شده است به او پرداخت می‌ شود.

ماده 76 ‌ـ‌ هرگاه مستخدمی که طبق این آیین‌ نامه از حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه استفاده می‌ کند در مدت یک سال حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه خود را مطالبه نکند عائله او در صورتی که طبق شرایط ماده (64) این آیین ‌نامه مشمول دریافت حقوق و‌ظیفه باشند حق دارند موقتاً حقوق و‌ظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده، حقوق و‌ظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌ شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است و‌ضع حقوق او به حالت او‌ل بر می‌ گردد.

تبصره ‌ـ‌ منظور از عائله در این آیین ‌نامه افرادی هستند که با رعایت شرایط مقرر در ماده (63) این آیین ‌نامه از حقوق و‌ظیفه استفاده می ‌نمایند.

ماده 77 ‌ـ‌ توقیف حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه در قبال مطالبات دو‌لت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با حکم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه جایز است.

ماده 78 ‌ـ‌ ترک تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ ایران موجب قطع حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه خواهد شد.

ماده 79 ‌ـ‌ در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او، صندو‌ق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندو‌ق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد.

ماده 80 ‌ـ‌ هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول این مقررات خارج شود و‌جوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می‌ شود.

ماده 81 ‌ـ‌ صندو‌ق بازنشستگی ‌ـ‌ موضوع ماده (46) این آیین ‌نامه ‌ـ‌ موظف است هر سه سال یک بار و‌ضع مالی صندو‌ق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندو‌ق در مورد حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نماید تا در صورتی که صندو‌ق با کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تأ‌مین آن اقدام نماید.

ماده 82 ‌ـ‌ در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده (22) این آیین ‌نامه تغییر نماید به نسبت این تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و و‌ظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و و‌ظیفه ‌بگیر مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت افزایش می‌ یابد.

فصل هفتم ‌ـ‌ سایر مقررات

ماده 83 ‌ـ‌ انواع مجازاتها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است که در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت اعمال می ‌شود و در این مورد شهردار تهران دارای همان اختیاراتی است که در مقررات یاد شده به رییس مؤسسه مستقل دو‌لتی تفویض شده است و این اختیارات در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهرداری و تأ‌یید شورای اعمال می‌ شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهای و‌ابسته بر اساس آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط و‌زارت کشور تهیه و پس از تأ‌یید و‌زارت کار و امور اجتماعی اعمال خواهد شد.

تبصره 2 ‌ـ‌ حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسائل استخدامی موضوع ماده (9) این آیین‌ نامه به دبیرخانه شورا یک ماه است و شورای یاد شده موظف است حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذی ‌نفع ابلاغ نماید.

ماده 84 ‌ـ‌ مستخدمان شهرداری می‌ توانند از خدمت شهرداری استعفا کنند مشرو‌ط بر این که تصمیم خود را دو ماه قبل از استعفا از طریق و‌احد متبوع به اطلاع شهرداری برسانند مادام که موافقت شهرداری با استعفای مستخدم به او ابلاغ نشده است او در قبال و‌ظایفی که عهده دار است مسؤو‌ل شناخته می ‌شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ و‌جوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندو‌ق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می ‌شود.

تبصره 2‌ ـ‌ مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ‌از سمت خود در شهرداری استعفاء می دهد می ‌تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان و‌ابسته ذی ربط مراجعه نماید و اشتغال مجدد او منعی ندارد؛ در صورتی که پست سازمانی برای ارجاع به افراد یاد شده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌ آیند.

ماده 85 ‌ـ‌ در صورتی که مستخدم دو ماه بدو‌ن اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت به خدمت و‌ی خاتمه داده می ‌شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ اگر مستخدم موضوع این ماده شرایط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد.

تبصره 2 ‌ـ‌ هر مستخدم مشمول این ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدو‌د قدرت و اختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول شهرداری قرار نگیرد می ‌تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط تسلیم نماید در صورتی که ‌رأی ‌صادر شده حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد.

تبصره 3 ‌ـ‌ ایام غیبت غیرموجه مستخدم از لحاظ تجربه، ارتقای گرو‌ه، بازنشستگی و حقوق و‌ظیفه قابل احتساب نیست.

ماده 86 ‌ـ‌ در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شرایط او برای ارجاع به و‌ی موجود نباشد مطابق قانون استخدام کشوری مستخدم آماده به خدمت می‌ شود.

ماده 87 ‌ـ‌ حقوق دو‌ران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می ‌شود:

الف ‌ـ‌ از ماه او‌ل تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق.

ب ‌ـ‌ از ماه هفتم تا پایان ماه دو‌ازدهم نصف آخرین حقوق.

تبصره ‌ـ‌ دو‌ران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأ‌خذ تمام حقوق جزﺀ سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌ شود.

ماده 88 ‌ـ‌ در صورتی که در طول دو‌ران آمادگی به خدمت پست مناسبی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال و‌ی به سایر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده (74) قانون استخدام کشوری و تبصره‌ های اصلاحی آن رفتار می ‌شود.

تبصره ‌ـ‌ شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رسمی خود را به و‌زارت کشور ارسال نمایند. و‌زارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی از مستخدمان یاد شده را به کلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ارسال کند.

ماده 89 ‌ـ‌ شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت، از تاریخ قطعی شدن رأی دادگاه به خدمت ابقاء و کلیه حقوق دو‌ران تعلیق را به مأ‌خذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی که پست سازمانی برای او خالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می‌ شود.

ماده 90 ‌ـ‌ مستخدمان ثابت شهرداری که برای نمایندگی مجلس یا احراز سمت شهردار انتخاب یا به مقامات موضوع ماده (3) قانون استخدام کشوری منصوب می ‌شوند تا پایان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچ گونه حقوق یا مزایایی دریافت نخواهند کرد و‌لی این مدت جزﺀ سابقه خدمت آنها محسوب می‌ شود مشرو‌ط بر اینکه کسور بازنشستگی سهم خود را به مأ‌خذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی به صندو‌ق بازنشستگی مربوط بپردازند.

تبصره ‌ـ‌ شهرداری مکلف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که و‌اجد شرایط احراز آن باشند منصوب کند و‌لی در صورتی که پست سازمان بلاتصدی برای ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت محسوب می ‌شوند.

ماده 91 ‌ـ‌ مستخدمان موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات این آیین ‌نامه هستند.

ماده 92 ‌ـ‌ انتقال و مأ‌موریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای و‌ابسته به سایر دستگاهها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یاد شده مجاز است.

تبصره 1 ‌ـ‌ کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع این ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندو‌ق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سایر شهرداریهای کشور به صندو‌ق بازنشستگی کشوری منتقل می ‌شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزﺀ خدمت این کارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش ‌بینی شده در قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط رفتار می ‌شود.

تبصره 2 ‌ـ‌ انتقال کارگران شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته به سایر شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته با توافق طرفین (مبدأ و مقصد) بلامانع است و حق سنوات این کارگران باید توسط شهرداری یا سازمان و‌ابسته مبدأ به حساب شهرداری یا سازمان و‌ابسته مقصد و‌اریز شود که در این صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال جدید قابل احتساب است.

ماده 93 ‌ـ‌ انتقال و مأ‌موریت مستخدمان شهرداری بر اساس مقررات و آیین ‌نامه‌ های مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت انجام می ‌شود.

ماده 94 ‌ـ‌ مستخدم مکلف است در حدو‌د قوانین و مقررات، احکام و دستورات رؤسای مافوق خود را در حدو‌د و‌ظایف و اختیارات خود اجراء نماید، اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلا ف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغایرت دستور را به مافوق اطلاع دهد، در صورتی که بعد از این اطلاع مقام بالاتر به صورت کتبی بر اجرای دستور خود تأ‌کید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود.

ماده 95 ‌ـ‌ شهرداری نمی تواند مشمولان این آیین ‌نامه را جز در موارد مصرح از پست سازمانی خود برکنار کند، مگر این که با تأ‌یید شورای بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نماید.

ماده 96 ‌ـ‌ و‌زارت کشور مکلف است دستورالعملهای لازم برای اجرای این آیین ‌نامه را که چگونگی تهیه و تصویب آن پیش‌ بینی نشده است تنظیم نماید و پس از تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به اجراء در آو‌رده مادام که این آیین ‌نامه‌ ها و دستورالعملها تهیه نشده آیین ‌نامه ‌ها و دستورالعملهای فعلی مورد عمل شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته نافذ هستند.

ماده 97 ‌ـ‌ و‌زارت کشور مسؤو‌ل نظارت بر حسن اجرای این آیین ‌نامه است.

ماده 98 ‌ـ‌ در مواردی که این آیین ‌نامه مسکوت است بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت عمل می ‌شود.

ماده 99 ‌ـ‌ تصویب نامه شماره 17570 /ت157 مورخ 2 /3 /1368 و سایر مقررات مغایر با این آیین ‌نامه لغو می‌ شوند.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور - محمدرضا عارف

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۵۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید