قرارداد بازآفرینی و مرمت بازار سنتی ملکی دوزان شهر نی ریز

موضوع قرارداد:بازآفرینی و مرمت بازار سنتی ملکی دوزان شهر نی ریز  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/192/800/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/25  تاریخ پایان قرارداد:1400/05/25  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید