قرارداد کانیوگذاری کوچه های سطح شهر

موضوع قرارداد:کانیوگذاری کوچه های سطح شهر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):4/980/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/07  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:هفت ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید