قرارداد اجرای زیرسازی کوچه های سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای زیرسازی کوچه های سطح شهر            نام پیمانکار:شهرام ستارزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):5/000/000/000 ریال  تاریخ انعقاد:1399/05/06          تاریخ پایان قرارداد:1400/05/06  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید