اعضای دوره ششم شورا

 آرم شورای ششم      آرم شورای ششم  آرم شورای ششم

 سید علاءالدین فقیه

رئیس

سید مجتبی افسر

نایب رئیس

 محمد شاهسونی

سخنگو

 آرم شورای ششم  آرم شورای ششم  

 حمید پریش

منشی

سید محمد جواد قطبی

منشی و رئیس شورای شهرستان