1-کمیسیون صنعت ، معدن ، تجارت و شورایاری

2-کمیسیون عمران و برنامه و بودجه

3-کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی