-نماینده شورای اسلامی در کمیسیون ماده صد شهرداری آقای سجاد شاهسونی 
-نماینده شورای اسلامی در کمیسیون  تجدید نظر ماده صد آقای اصغر ماهوتی 
-نماینده شورای اسلامی در کمیسیون  64 و املاک آقای محمدرضا شاهمرادی
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون قطع اشجار شهرداری آقای مسعود لایقمند 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون  نظارت بر اصناف آقای احمد پاک نژاد. 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی آقای محمد رضا شاهمرادی 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون ماده 77 محمدرضا شاهمرادی 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون  عالی معاملات آقای مسعود لایقمند 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون رسیدگی به کفالت مشمولان آقای اصغر ماهوتی 
- نماینده شورای اسلامی در سازمان حمل و نقل و شورای ترافیک آقای احمد پاک نژاد
- نماینده شورای اسلامی در جلسات هیات امنای بیمارستان شهدا  اصغر ماهوتی 
- نماینده شورای اسلامی در جلسات کمیته ارزیابی شهرداری محمدرضا شاهمرادی 
- نماینده شورای اسلامی در کمیسیون هیات بدوی  و مواد مخدر نیروی انتظامی آقای اصغر ماهوتی 
 - نماینده شورای اسلامی در شورای نظام سلامت اداری آقای احمد پاک نژاد