مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز

شصت و نهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۲۲
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۵
شصت و هشتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۲۰
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
شصت و هفتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۹
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۶
شصت و پنجمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۷
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۷
شصت و چهارمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۶
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۴
شصت و دومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۵
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۳
شصت و یکمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۴
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
شصتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۳
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۷
پنجاه و نهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۲
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۳۱
پنجاه و هشتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۱
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
پنجاه و پنجمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۱۰
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۱۹
پنجاه و سومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۸
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
پنجاه و دومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۷
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۱۹
پنجاه و یکمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۶
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
پنجاهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۵
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۱۹
چهل و نهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۴
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
چهل و هشتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۳
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۲
چهل و هفتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۲
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۷
چهل و ششمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۰۱
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید ۲۶