مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز

یکصد و سی و سومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۸۵
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۴۷
یکصد و سی و یکمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۸۴
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۶۶
یکصد و سی و مین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۸۳
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۴۰
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵