مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز

یکصد و سی و یکمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۸۴
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۲
یکصد و سی و مین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۸۳
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۶
یکصد و بیستمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۷۴
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۳
یکصد  و نوزدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۷۳
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۲
یکصد و هجدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۷۲
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۴
یکصد و هفدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۷۱
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۵
یکصد و پانزدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۶۸
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۳
یکصد و دوازدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۶۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۱۳
یکصد و یازدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۱۶۵
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید ۳
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵