مصوبات دوره اول شورای اسلامی شهر نی ریز
مصوبات دوره دوم شورای اسلامی شهر نی ریز
مصوبات دوره سوم شورای اسلامی شهر نی ریز
مصوبات دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز