آیین‌ نامه تعیین برنده مناقصه مصوب 1352/02/02

ماده 1ـ این آئین نامه برای تعیین روش برنده مناقصه در معاملاتی است که در اجرای طرحهای عمرانی توسط دستگاه های اجرائی از طریق مناقصه انجام می شود.

ماده 2ـ مهندس مشاور (یا دستگاه اجرائی که خدمات نظیر را انجام می دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرائی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد رسیده است بضمیمه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد.

ماده 3ـ پیشنهاددهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه باید براساس قیمتهای واحد موردنظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را با حروف در پیشنهاد خود بنویسند.

ماده 4ـ طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد بشرح زیر می باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:

الف ـ پیشنهاددهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).

ب ـ پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.

پ _ پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحد قرارداد و پرداخت صورت وضعیتها به طریق زیر عمل خواهد شد:

1ـ در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمتهای واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده 2 این آئیننامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف و یا اضافه تعیین گردد.

با اعمال این درصد تخفیف یا اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه، قیمتهای واحد قرارداد به دست میآید.

عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و درصورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز و یا کمتر از 5 باشد از آن صرفنظر و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از 5 باشد به رقم دوم بعد ازممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرفنظر می شود.

2ـ در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود روش مذکور در بند (1) این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و تعیین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

ماده 5ـ در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات بطور اعم و همچنین کارهایی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می گرددو همچنین مناقصه های حمل و نقل تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده 23 آئیننامه معاملات دولتی می باشد.

تبصره ـ مناقصه های خرید موضوع این ماده و ماده 6 مشمول مواد 2 و 3 و 4 این آئیننامه نخواهد بود.

ماده 6ـ در مناقصه های خرید ماشین آلات و تجهیزات چنانچه دستگاه اجرایی تشخیص دهد که علاوه بر قیمتهای پیشنهادی مسائل فنی (نظیر مطابقت مشخصات فنی پیشنهادی با نیازمندیها و یا مسائل بهره برداری و نگاهداری و یاسایر عوامل) حائز اهمیت می باشد لازم است قبل از افتتاح پاکتهای حاوی قیمت مقدمتاً مشخصات فنی پیشنهادی مورد بررسی کمیسیون فنی خاصی که اعضای آن از طرف دستگاه اجرایی تعیین می شود، قرار گیرد.

کمیسیون فنی فوق باید در مهلت تعیین شده توسط کمیسیون مناقصه پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است مشخص و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه کتباً گزارش نمایند.

در اجرای این منظور باید در شرایط مناقصه پیش بینی گردد که هر پیشنهاد دهنده قیمت پیشنهادی خود را در پاکت جداگانه ای تسلیم نماید. در روز مناقصه تسلیم نماید. در روز مناقصه این پاکتها باز نخواهد شد و باید پشت آنها به امضای اعضای کمیسیون و نمایندگان پیشنهاد دهندگان حاضر در جلسه رسیده و تماماً دریک پاکت بزرگ گذاشته شده و پس از لاک و مهر و امضای پشت آن توسط کلیه اعضای کمیسیون و حاضران در جلسه تحویل ذیحساب گردد.

در صورت جلسه کمیسیون مناقصه باید تاریخ جلسه افتتاح پاکتهای حاوی قیمت تعیین گردد در تاریخ تعیین شده مجدداً کمیسیون مناقصه با حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان داوطلب تشکیل و پس از قرائت گزارش کمیسیون فنی نسبت به افتتاح پاکت بزرگ مذکور اقدام و پاکتهای حاوی قیمت مربوط به پیشنهادات مردود به صاحبان آن مسترد و بقیه افتتاح گردد.

درصورتی که برنده حداقل از نظر فنی هم اولویت داشته باشد حائز حداقل برنده شناخته می شود و در غیر این صورت باید کمیسیون مراتب را طی گزارشی جهت اخذ تصمیم نهایی به هیئتی مرکب از معاون و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی احاله کند. نظر این هیئت با اکثریت آراء قطعی خواهد بود.

تبصره ـ در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ بجای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیأت موضوع این ماده شرکت می کند.

ماده 7ـ در مورد مناقصه های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی و کلیه کارهایی مشمول مواد 5 و 6 و 9 این آئیننامه نمی شوند روش تعیین برنده مناقصه به شرح زیر می باشد:

الف ـ کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده پیشنهادهای واصله را با رعایت آئیننامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت خواهد نمود.

ب ـ پیشنهاداتی که مبلغ آن 10 درصد یا بیشتر بالا و یا 25 درصد یا بیشتر زیر مبلغ برآورد مذکور در ماه 2 باشد مردودشناخته می شود و میانگین بقیه پیشنهادات محاسبه و رقم حاصله میانگین اول نامیده می شود.

ب ـ پیشنهاداتی که تفاوت آنها در جهت نقصانی یا اضافی با میانگین اول بیش از پانزده درصد است (پانزده درصدمیانگین اول) مردود شناخته می شود.

ت _ میانگین پیشنهادات پذیرفته شده طبق بند (ب) محاسبه و نتیجه میانگین دوم نامیده می شود.

ث ـ میانگین پیشنهادات پذیرفته شده که بالای میانگین دوم قرار دارد محاسبه و نتیجه میانگین بالا نامیده می شود.

ج ـ میانگین پیشنهادات پذیرفته شده که پائین میانگین دوم قرار دارد محاسبه و نتیجه میانگین پائین نامیده می شود.

چ ـ متوسط میانگین های بالا و پائین «بندهای (ث) و (ج) مذکور» محاسبه و نتیجه آن در عدد 0.095 ضرب و حاصل بعنوان ضابطه تعیین برنده مناقصه = 0.095 × (2میانگین پائین + میانگین بالا)

ح ـ بین پیشنهادات پذیرفته شده نزدیکترین پیشنهاد به ضابطه مذکور برنده مناقصه است.

ماده 8ـ در اجرای بند (ح) ماده 7 در صورتی که چند پیشنهاد به فاصله مساوی از ضابطه برنده مناقصه قرار گرفته باشند پیشنهاد گران حذف و پیشنهاد ارزان برنده می شود.

تبصره 1ـ هرگاه دو یا چند پیشنهاد در تمام شرایط مساوی باشند برنده اول و دوم با قرعه انتخاب خواهد شد.

تبصره 2ـ نفر دوم برنده مناقصه در مواردی غیر از مورد تبصره 1 پیشنهاد دهنده ای است که پیشنهادش بلافاصله پس ازنفر اول و در جهت قیمت اضافی باشد و در صورتی که بیش از یک پیشنهاد واجد این شرط گردد نفر دوم با قرعه تعیین خواهد شد.

ماده 9ـ در موارد استثنائی که به علت شرایط خاص مناقصات بین المللی و یا شرایط اعتباری و یا ماهیت کار مورد مناقصه اجرای روشهای مشروح در مواد 5 و 6 و 7 به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی به مصلحت نباشد لازم استقبال از دعوت به مناقصه روش تعیین برنده مناقصه در آن مورد خاص تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده و در اسناد و مدارک مناقصه منعکس گردد.

ماده 10ـ با ابلاغ این آئیننامه کلیه دستورالعمل ها و آئیننامه های قبلی تعیین برنده مناقصات و اجازه هایی که به دستگاه اجرایی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئیننامه باشد لغو می گردد.

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۳۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید