آگهی مزایده فروش یکدستگاه سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت مستعمل

آگهی مزایده فروش یکدستگاه  سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت  مستعمل
                                                             اسناد مزایده عمومی نوبت اول  
نوبت اول1397/03/07                                                                    نوبت دوم :1397/03/13
شهرداری نی ریز در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه  سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت  مستعمل  متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر اقدام نماید
1-قیمت پایه طبق نظریه کارشناس رسمی  به ارزش سیصدو سی و پنج میلیون ریال 
 2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی  با سر رسید 3 ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه می باشد  ویا وجه نقد به حساب جاری 0105692262004 نزد بانک ملی شعبه احمدنی ریزی بنام سپرده شهرداری نی ریز 
3-کلیه متقاضیان میتواندتا تاریخ1397/03/23 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه وضمن دریافت اسناد و مدارک مزایده  نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایید
 4- شرکت کنندگان می بایست از تاسیسات موردنظر  قبل از برگزاری مزایده بازدید به عمل آورند 
 5-تاریخ کمیسیون مزایده راس ساعت 5 عصر مورخ 1397/03/24 محل شهرداری می باشد.
 6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
7-سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است.
تلفن07153830535 
ردیف نام دستگاه قیمت پایه مبلغ سپرده مبلغ پیشنهادی
1 دستگاه تولید آسفالت 85/000/000 4/250/000
2 دستگاه سنگ شکن 250/000/000 12/500/000
 
احتراما اینجانب .......................................فرزند ...........................به شماره ملی .................................... به آدرس..................................... تلفن....................................تلفن همراه............................................شماره فیش سپرده واریزی .................................... مورخ ..................
 
                                                                                                                   مهرو امضا 
 
۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۵

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید