آگهی مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری ، کانیو وتک لبه گذاری سطح شهر

آگهی مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری ، کانیو وتک لبه گذاری سطح شهر
آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
نوبت اول1397/03/06                                                                                                    نوبت دوم1397/03/13
شهرداری نی ریزدر راستای اجرای بودجه سال 97 به استناد مصوبه شماره 450/ص/96 مورخ 1396/12/08 شورای محترم شهرنی ریز درنظردارد اجرای عملیات جدول گذاری ، کانیو وتک لبه گذاری سطح شهر از  طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران میتواندازتاریخ 1397/03/06لغایت آخر وقت اداری مورخ1397/03/23  به واحد امور مالی شهرداری مراجعه وضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه  نسبت به تکمیل وارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایید
شرایط:
 1- تضمین شرکت درمناقصه مبلغ  275/000/000 ریال تعیین وبه صورت ضمانت نامه بانکی ویا وجه نقد به حساب جاری 0105692262004 نزد بانک ملی شعبه احمدنی ریزی بنام سپرده شهرداری نی ریز
2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ومخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد  
 4- شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مناقصه مذکوربه امورمالی شهرداری مراجعه که پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک ورزمه شرکت وهمچنین واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمدشهرداری  نسبت به خرید اسناد و فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند . دریافت اسناد به صورت حضوری وبا معرفی نامه کتبی وبا مهر وامضا ء مجاز شرکت انجام می گیرد 
5- متقاضیان که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند ملکف به ارائه تضمین شرکت درمناقصه درپاکت الف ،اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت، ، رزومه  اسناد ومدارک شرکت در مناقصه در پاکت ب وپیشنهاد آنالیز قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده ودرمدت زما ن تعیین شده در متن آگهی وشرایط واسناد ومدارک مورد نیاز مناقصه می باشند
6- برنده مناقصه مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرار داد  که پیوست اسناد میابشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ وعقد قرار داد ازناحیه پیمانکار پذیرفته نیست ووفق موادقرار داد وآیین نامه معاملات شهرداری اقدام می گردد
7- مطابق باآیین نامه معاملات شهردار ی وتضمین حسن انجام تعهدات حداقل10درصد مبلغ پیمان اخذ ،پرداخت ومستهلک میگردد .
8-مدت زمان اجای کار 12 ماه می باشدکه با رضایت طرفین قابل تمدیدمیباشد
9- پاکت اسناد مناقصه روز  1397/03/24  در محل شهرداری باز گشایی می گردد 
10 – مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت وتشخیص برنده مناقصه از تاریخ باز گشایی وقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت7روز تعیین وپس ازموافقت شهردار حداکثر ظرف5 روز به برنده مناقصه ابلاغ می گردد
11- چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه حاضربه انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در آیین نامه معاملات شهرداری به نفع شهرداری ضبط ومناقصه تجدید میگردد
12- سند مناقصه ومدارک پیوست آن که آنها توسط شرکت کنندگان مهر امضاء گردیده است  
شرایط خصوصی :
1-تهیه کلیه مصالح مرغوب بعهده برنده مناقصه میباشد وپیمانکار بر اساس  مشخصات فنی ونقشه ها مصالح ذکر شده در مشخصات فنی را از نوع مرغوب تهیه وبکار نماید
2- بکارگیری استاد کار – بناء- کارگر وتهیه ملزومات وایاب ذهاب – خوراک وآنچه مورد نیاز نیروی انسانی می باشد بعهده پیمانکار می باشد
3- تهیه امکانات – دستگاههای مورد نیاز –ماشین آلات – سوخت وغیره بعهده پیمانکار می باشد 
4- کسورات قانونی قانونی شامل مالیات – بیمه تامین اجتماعی و... غیره بعهده برنده مناقصه می باشد 
5- قیمتها می بایست تا پایان مدت قرار داد اعتبار داشته باشد وهیچگونه افزایش قیمت  وتعدیل احاد بها به پیمان تعلق نمی گیرد 
6- فهرست انجام امورات پروژه شامل جدول گذاری – لبه گذاری – احداث کانیو به همراه مشخصات که متقاضیان می بایست همه موارد را بررسی ونسبت به اعلام قیمت نمایند 
7-تسطیح زمین قبل از اجرای عملیات بعهده پیمانکار می باشد 
8- پیمانکار برنده مناقصه می بایست از مصالح مرغوب واستاندارد استفاده نماید وقبل از اجرای عملیات تائید دستگاه کارفرما رااخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خود داری می گردد 
9- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه خسارتی متوجه تاسیسات – برق – آب – مخابرات  وغیره وارد آید که تقصیر پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد
10- زیرسازی وریگلاژ تا عمق 10 سانتی  متر  بعهده پیمانکار می باشد
 
                                              
جدول پیشنهاد قیمت
 
 ردیف  عنوان واحد  قیمت پیشنهادی به ازای هر واحد 
 1  اجرای کانیو گذاری به ابعاد 25*35  متر طول  
 2    اجرای لبه گذاری به ابعاد 35*45   متر طول  
 3  اجرای کانیو گذاری به ابعاد 65*40   متر طول  
 4  اجرای لبه گذاری به ابعاد 12*50*50   متر طول  
 5  جرای لبه گذاری به ابعاد 12*30*50   متر طول  
 6  اجرای لبه گذاری به ابعاد 12*30*60   متر طول  
 7  اجرای جدول  گذاری به ابعاد 12*50*50   متر طول  
 8  اجرای جدول گذاری به عرض 70 سانتی متر با لبه 12*50*50   متر طول  
 9  اجرای جدول گذاری با لبه 12*50*50 با عرض 50سانتی متر   متر طول  
 10  اجرای کانیو با لبه به ابعاد  12*30*50 با عرض 30 سانتی متر    متر طول  
11   اجرای لبه کانیو در جا لبه به ابعاد12*25*60 به عرض 30 سانتی متر    متر طول  

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید