آقای ابوالفتح رئوفی

معاون فنی و عمرانی

تلفن:داخلی204-5320


  • نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی و اجرایی منطقه به لحاظ کیفی و کمی
  • همکاری معاونت فنی و عمرانی منطقه با واحد عمرانی شهرداری
  • ارائه طرحهای عمرانی در راستای بهبود فضای منطقه
  • صدور کلیه مجوزها و تائید کلیه مراحل برای صدور و پرداخت چک پیمانکاران
  • نظارت بر اجرای پیاده رو سازی -احداث جوی آبها-آسفالت خیابانها-اجرای پل ها-جداول-ساختمانهای اداری-خاکبرداری و خاکریزی-زیرسازی و خیابان سازی در محدوده منطقه
  • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای معاملات و تحویل
  • صدور مجوز حفاری برای کلیه سازمانهای خدمات رسان شهری و ادارات دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
  • نماینده شهردار جهت صدور مجوزهای حفاری تک انشعابی در سطح منطقه
  • ارائه طرح های پیشنهادی جهت بودجه سال آینده منطقه و نماینده شهردار جهت حضور در کمیته های عمرانی و مربوط به بودجه
  • سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود.