آقای محمدرضا رجبی

مدیریت حراست

تلفن:داخلی 414-5320


 • همکاری با مسئولین مربوطه در تهیه طرح های حفاظتی
 • مراجعه به سازمانهای از پیش تعیین شده برای همکاری در تهیه طرحها و راهنمایی های لازم
 • تشکیل پرونده طرح های حفاظت پرسنلی و نگهداری آنها
 • بازدید و بررسی نقاط حساس و غیرحساس شهرداری و تهیه اطلاعات لازم برای تهیه طرحهای حفاظتی
 • کنترل ورود و خروج کارکنان
 • راهنمایی ارباب رجوع
 • کنترل ورود و خروج ارباب رجوع
 • صدور برگه ملاقات ارباب رجوع با همکاران
 • برآورد امکانات وسایل حفاظتی مورد نیاز مراکز و تاسیسات شهرداری با هماهنگی واحدهای ذیربط و اقدام به پیش بینی وتامین بودجه مورد نیاز
 • تهیه گزارش از وضعیت حفاظتی تاسیسات و تجهیزات به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق