آقای حسین نسیمی

مدیریت حقوقی و املاک

تلفن:داخلی 309-5320


 • برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمان
 • جمع آوری و بررسی تنظیم اطلاعات جهت استفاده از آنها در متن لوایح دفاعیه شهرداری در مراجع صلاحیتدار
 • برنامه ریزی، مطالعه و تهیه و تدوین پیش نویس لوایح قانونی و طرح تصویب نامه هایی که از طرف سازمان برای طرح مراجع صلاحیت دار پیشنهاد می شود به منظور انطباق با قوانین و مقررات
 • تهیه و تنظیم قراردادهای سازمان و معاهدات داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر رعایت قوانین و مقررات جاریه و انطباق آنها با موازین حقوقی
 • مطالعه و تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و دادخواستهای لازم جهت تقدیم به مراجع ذیصلاح و دادگاهها و اقامه دعوی و شرکت در جلسات دادگاه
 • بررسی و اظهارنظر در مورد استعلامهای حقوقی، تنظیم اسناد، اموال و مستغلات سازمان و حل مشکلات ثبتی آن
 • انجام امور ثبتی شهرداری و پیگیری پرونده های مطروحه شهرداری در شهرداریهای دیگر
 • گردآوری و طبقه بندی کلیه قوانین، ضوابط و مقررات و دستورالعمل های داخلی و قضایی و حقوقی که با موضوع کار شهرداری مرتبط است.
 • تهیه و تنظیم اسناد برای اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و شناسایی آنها و پیگیری مشکلات و مسائل اداری و قضایی املاک
 • رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی و مراجع مربوط به ارجاع کننده
 • تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین، تصویب نامه ها و مصوبات و طبقه بندی آنها
 • پیگیری و مکاتبه های لازم برای شروع عملیاتتحصیل حریم و تملک طرح های مصوب هر سال با توجه به اولویت های تعیین شده از سوی مسئولین
 • پیگیری اخذ مصوبات لازم برای اجرای طرحها با توجه به شرایط اخذ ضرورت با فوریت طرح
 • بررسی قراردادهای تنظیم شده توسط گروههای تملک مناطق مختلف شهرداری
 • جمع بندی آمار مربوط به تملک های انجام شده و جبران خسارتهای بعمل آمده از قبیل واگذاری معوض، امتیاز و ... با همکاری دیگر واحدها
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن
 1  سمانه بهمرد  کارشناس حقوقی و املاک  داخلی309-5320