آقای حسین دهقان

معاون خدمات شهری

تلفن:داخلی502-5320


 •  سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 
 •  برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز 
 • شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانونی شهرداری های مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری
 •  نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 •  نظارت برحسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها ( مرتبط با خدمات شهری ) وصدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور
 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل بند کمیسیون 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری 
 •  نظارت برحسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 •  سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل پسماند، دفن و باز یافت پسماند
 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری
 •  اعمال سیاستهای لازم در تهیه و تدوین بودجه فعالیتهای خدمات شهری ( عمرانی و جاری ) و نظارت بر چگونگی جذب آنها
 •  تهیه و تدوین و ارائه لوایح مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای شهری و پیگیری برای تصویب آن از طریق شورای اسلامی شهر 
 •  تدوین خط مشی و سیا ست گذاری لازم در امور اجرایی مرتبط، رفع سد معبر شهری
 •  تدوین خط مشی لازم به منظور جلب و جذب مشارکت شهروندان در انجام امور خدمات شهری
 •  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق