مهدی هادی

 آقای مهدی هادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن:داخلی203-5320


  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت و منابع شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها و مقررات و مقررات استخدامی
  • نظارت بر وصول درآمد
  •  نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
  • نظارت بر تامین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری